Home

De G.J. van der Ploegschool is een zogenaamde Cluster 3 school, een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK).

Op onze school zitten leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Binnen onze school is de combinatie van onderwijs en zorg erg belangrijk. Ons uitgangspunt is, dat ieder kind uniek is en vanuit die gedachte willen we elke leerling zo goed mogelijk helpen en stimuleren om zich goed te kunnen ontwikkelen.

We hebben de leerlingen verdeeld over 3 groepen, te weten: onder/ middenbouw , midden/ bovenbouw A en midden/bovenbouw B. Elke groep heeft een leerkracht en een onderwijsassistent. We hebben de groepen zoveel mogelijk ingedeeld op niveau om zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen.

Op onze school ligt de nadruk op spelontwikkeling, mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling, communicatie, praktische redzaamheid, rekenvaardigheden, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, praktische redzaamheid en het aanleren van sociale vaardigheden.

U mag natuurlijk ook een afspraak maken om langs te komen. Wij kunnen u dan nog meer informatie geven en ingaan op uw vragen. Tevens bent u dan in de gelegenheid om een beeld te vormen van de school “in bedrijf”.

Wij zijn een algemeen bijzondere school en dat houdt voor ons in dat wij een echte ontmoetingsschool zijn, waar alle kinderen, ouders en teamleden zich welkom voelen. Wij zijn een open school, dat wil zeggen dat de leerlingen uit diverse kerkelijke milieus en uit niet kerkelijke gezinnen welkom zijn. Iedereen doet in principe met alle activiteiten mee. Wij gaan uit van een respectvolle opstelling. Bovenstaande betekent:

  • We laten de ander in zijn/haar waarde. Respect voor elkaar.
  • Ieder mens is uniek.
  • Ieder mens mag er zijn, heeft recht op een eigen plek.
  • We willen elke leerling met haar/zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen begeleiden.
  • We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op onze school.
  • We willen omzien naar elkaar, iets betekenen voor een ander.

Wij vinden het zeer belangrijk dat een leerling bij ons op school zo veel mogelijk vaardigheden leert voor nu en later. Bij leren moeten we niet alleen denken aan lezen, schrijven, rekenen e.d., maar ook aan het zo zelfstandig mogelijk maken van de leerlingen, zodat ze in de toekomst met zichzelf en anderen kunnen leven in een omgeving die past bij hun mogelijkheden. Zelfredzaamheid en omgaan met de eigen beperking en belemmeringen spelen in ons onderwijs een belangrijke rol. Het niveau, het tempo en de aanbiedingsvorm worden daarop aangepast. De schoolse vakken zoals lezen en rekenen worden zo veel mogelijk vanuit een betekenisvolle context gegeven. Dit kan alleen binnen een veilig en positief klimaat en in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en zorgpartners.

We hopen dat u een regelmatige bezoeker zult worden van de site en houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de school.

Met vriendelijke groet,

Team G.J. van der Ploegschool

Deze website is mogelijk gemaakt door Nidaros | Think it Be it Build it